Category Signup (rub.) Monthly Payment (rub.)
Moscow (499)
Voronezh (473)
Kazan (843)
Novosibirsk (383)
Nizhniy Novgorod (831)
Rostov-On-Don (863)
Samara (846)
Krasnodar (861)
Chelyabinsk (351)
Kaliningrad (401)
1st number (no category) 990 150
Additional city number (no category) 990 150
Bronze number 2 999 150
Silver number 6 000 150
Gold number 15 000 150
Platinum number 74 999 150
Moscow (495)
1st number (no category) 2 360 250
Additional city number (no category) 2 360 250
Bronze number 5 500 250
Silver number 7 000 250
Gold number 15 500 250
Platinum number 76 000 250
Saint-Petersburg (812)
1st number (no category) 990 200
Additional city number (no category) 990 200
Bronze number 2 999 200
Silver number 6 000 200
Gold number 15 000 200
Platinum number 74 999 200